Personel

EĞİTİM VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Şahin DİNÇER Şube Müdürü 305 23 17 sahind@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

1- Üniversitemiz personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmetiçi eğitimin planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek

2- Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlermek.

3- Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek.

4- Üniversitemizin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim faaliyetinin planlanmasını ve bir programa dayandırılmasını sağlamak.

5- Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme çalışmalarını yapmak.

6- Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların Temel Eğitime katılmalarını sağlamak.

7- Eğitici personeli temin etmek

8- Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol etmek ve bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündeliklerinin puantajını tutmak.

9- Eğitim yardımcı malzemelerini sağlamak.

10- Eğitim ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.

11- Eğitim bitiminde yapılacak sınavı ve sınav değerlendirme esaslarını belirlemek sınavların yapılmasını sağlamak ve sınav sonuçlarının ilgili personele duyurusunu yapmak.

12- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak.

13- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek.

14- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak.

15- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.

16- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak.

17- Eğitim faaliyetine katılanların devam durumlarını, devam çizelgesine günü gününe işlemek

18- Ders ücretlerini ödemeye esas olacak, işlenen konuların saat toplamlarını gösteren puantaj cetvellerini hazırlamak

19- Kursiyerlere faaliyet konusu ile ilgili anket uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek